Livechat Channel Tư Vấn Bán Hàng

Thống kê

Mặt vui vẻ

33.3 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

66.7 %

3 last feedbacks

Tư Vấn Bán Hàng / 78 Giải Pháp Kinh Doanh / 53 Giải Pháp Kinh Doanh / 46

The Team