Livechat Channel Tư Vấn Bán Hàng

Thống kê

Mặt vui vẻ

50.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

50.0 %

2 last feedbacks

Giải Pháp Kinh Doanh / 53 Giải Pháp Kinh Doanh / 46

The Team

Huy Nguyen
Huy Nguyen
Huyen Trinh
Huyen Trinh
Linh Dang
Linh Dang
Long Han