Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Power of Two cubes

Thông tin chung

Mục đích: Chuẩn bị cho trẻ hiểu về hệ thống số nhị phân.

Trình bày

Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng sản phẩm Power of Two Cubes theo phương pháp Montessori:

Bước 1: Đặt bộ giáo cụ lên góc bên trái của bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Lấy từng khối hình ra lần lượt giống như ảnh sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Xếp các khối lại vào hộp như sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh