Bộ Hình Trụ có Núm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột
Khối Trụ Có Núm Số 1

Các khối trụ có đường kính và chiều cao tăng dần đều.

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột
Khối Trụ Có Núm Số 2

Các khối trụ có đường kính tăng dần đều, chiều cao bằng nhau.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột
Khối Trụ Có Núm Số 3

Các khối trụ có đường kính giảm dần, chiều cao tăng dần

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột
Khối Trụ Có Núm Số 4

Các khối trụ có cùng đường kính, chiều cao tăng dần.

Bắt đầu viết ở đây...